قواعد پارک‌کردن خودرو در کوچه‌ و خیابان ها

قواعد پارک‌کردن خودرو در کوچه‌ و خیابان ها مطابق  ماده ۲۴ قانون مدنی :هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که‌ آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید لذا فضای کوچه های غیر بن بست و مسدود ، در...

شرط تنصیف-نصف دارایی مرد

شرایط تملڪ «نصف دارایي مرد» پس از طلاق به موجب مادہ 1119 قانون مدني طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ ڪنند. همچنين طبق ماده 10 قانون مدنی...

نحله و اجرت المثل چیست؟

نحله و اجرت المثل چیست؟ چنانچه که مرد اقدام به ارائه دادخواست طلاق به دادگاه نماید و این دادخواست به سبب سوء رفتار و یا تخلف زن از وظایف همسری نباشد تبعاتی برای ایشان دارد از قبیل شرط تنصیف و یا همان...

ترک انفاق و اثرات آن

ترك انفاق: مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ،در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و همچنین مطابق ماده 1107 قانون مدنی : نفقه  عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا،...

حق انتفاع | عمری و رقبی و سکنی

* حق انتفاع : كلمه "انتفاع" از ريشه "نفع" مأخوذ گرديده و معناي لغوي آن "بهره بردن ،بهره مند شدن و سود جستن" است. "حق انتفاع" در حقوق بدين مفهوم است كه شخصي اجازه ميدهد كه شخص يا اشخاص ديگر ملك و يا...
  • قوه قضاییه