قوانین کیفری بخش قانون مجازات اسلامی

در این بخش می توانید قوانین کیفری بخش قانون مجازات اسلامی را به صورت تفکیک شده مشاهده نمایید.

مبحث نهم ـ دیه فک

مبحث نهم ـ دیه فک ماده 629- قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد....
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 21

مبحث دهم ـ دیه دست و پا

مبحث دهم ـ دیه دست و پا ماده 635- قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 34

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه ماده 653- دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دندههای دیگر، یک صدم دیه کامل میباشد. تبصره - کندن دنده...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 33

مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه

مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه ماده 662- قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 26

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان ماده 669- قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 22

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ماده 671- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش،...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 30

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع -مبحث اول- دیه عقل

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع مبحث اول- دیه عقل ماده 675- زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد. تبصره- در صورتی...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 30

فصل هفتم - دیه جنین

فصل هفتم - دیه جنین ماده 716- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است: الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل پ- مضغه که در آن...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 9

فصل هشتم - دیه جنایت بر میت

فصل هشتم - دیه جنایت بر میت ماده 722- دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت،...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 4

فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 22

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی ماده ۵۱۳ – هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 12

فصل سوم – در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی

فصل سوم – در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی ماده ۵۱۶ – هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می‌شود ‌مشروط بر اینکه در آن...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 9

فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب

فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب ماده ۵۱۸ – هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌از پولها و ارزهای دیگر که...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 10

فصل پنجم – جعل و تزویر

فصل پنجم – جعل و تزویر ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 17

فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین ماده ۵۴۷ – هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان‌ را شکسته یا...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 41

فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل

فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل ماده ۵۵۵ – هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 22

فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ماده ۵۵۸ – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات،...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 17

فصل دهم – در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

فصل دهم – در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ماده ۵۷۰ – هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 19

فصل یازدهم – ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

فصل یازدهم – ارتشاء و ربا و کلاهبرداری ماده ۵۸۸ – هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهار...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 14

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی ماده ۵۹۷ – هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 21

فصل سیزدهم – تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

فصل سیزدهم – تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ماده ۵۹۸ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 16

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت ماده ۶۰۷ – هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 16

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود....
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 18

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ماده ۶۱۰ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 33

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال ماده ۶۱۲ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 38

فصل هجدهم–جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ماده ۶۳۷ – هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 23

فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ماده ۶۴۱ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است) ماده ۶۴۳ – هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 21

فصل بیستم–قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشاء سر ماده ۶۴۸ – اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد‌قانونی، اسرار مردم را افشا...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 39

فصل بیست و یکم–سرقت و ربودن مال غیر

فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر ماده ۶۵۱ – هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد: ۱ – سرقت در شب واقع...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 23

فصل بیست و دوم–تهدید و اکراه

فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه ماده ۶۶۸ – هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌ یا سپرده به او می‌باشد...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 66

فصل بیست و چهارم–خیانت در امانت

فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد....
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 60

احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات مواد 675 الی 689

فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات ماده ۶۷۵ – هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 95

هتک حرمت منازل و املاک غیر مواد 690 الی 696

فصل بیست و ششم – در هتک حرمت منازل و املاک غیر ماده ۶۹۰ – هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 61

فصل بیست و هفتم –در افتراء و توهین و هتک حرمت-مواد 697 الی 700

فصل بیست و هفتم – در افتراء و توهین و هتک حرمت ماده ۶۹۷ – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 49

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی

فصل بیست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی ماده ۷۰۱ – هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 178

فصل بیست و نهم – در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی-مواد 714 الی 730

فصل بیست و نهم – در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی-مواد 714 الی 730 ماده ۷۱۴ – هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی)...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 78

جرایم رایانه ای -مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای-مواد 731 الی 783

قانون مجازات اسلامی-جرایم رایانه ای -مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‌اي ماده731- هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري درحال انتقال يا ذخيره‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 85

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

قانون مجازات اسلامی کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 1087
 • قوه قضاییه