قوانین حقوقی بخش قانون مدنی

در این بخش می توانید قوانین حقوقی بخش قانون مدنی را به صورت تفکیک شده مشاهده نمایید.

فصل نهم - در ودیعه -مبحث اول - در کلیات

فصل نهم - در ودیعه مبحث اول - در کلیات ماده ۶۰۷ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 4

فصل چهاردهم - در ضمان عقدی

فصل چهاردهم - در ضمان عقدی مبحث اول - در کلیات ماده ۶۸۴ عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 25

قسمت سوم - در اخذ به شفعه

قسمت سوم - در اخذ به شفعه ماده ۸۰۸ هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 30

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث ماده ۸۷۵ شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث می‌برد که نطفه‌ی او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 10

فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث-مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی

فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی ماده ۹۰۶ اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد، تمام ارث را...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 12

کتاب سوم - در مقررات مختلفه

کتاب سوم - در مقررات مختلفه ماده ۹۵۰ مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع‌ذالک تشخیص این معنی با عرف...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 26

کتاب ۲ - در تابعیت

کتاب ۲ - در تابعیت ماده ۹۷۶ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: ۱- کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 31

کتاب سوم - در اسناد سجل احوال

کتاب سوم - در اسناد سجل احوال ماده ۹۹۲ سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود. ماده ۹۹۳ امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 34

فصل دوم-قابلیت صحی برای ازدواج

فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج ماده ۱۰۴۱ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 63

فصل چهارم-شرایط صحت نکاح-مواد 1062 الی1074

فصل چهارم - شرایط صحت نکاح ماده ۱۰۶۲ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. ماده ۱۰۶۳ ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 24

فصل هشتم -در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر- مواد 1102 الی1119

فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ماده ۱۱۰۲ همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 96

فصل دوم - در طلاق-مواد 1133 الی 1157

فصل دوم - در طلاق مبحث اول - در کلیات ماده ۱۱۳۳ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 24

جلد سوم در ادله اثبات دعوی-مواد 1257 الی 1335

جلد سوم در ادله اثبات دعوی-اقرار-اسناد کتبی-شهادت-امارات-قسم ماده 1257 - هركس مدعي حقي باشدبايدآن رااثبات كندومدعي عليه هر گاه درمقام دفاع مدعي امري شودكه محتاج به دليل باشداثبات امربرعهده او است ....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 145

متن کامل قانون مدنی

قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌ ماده ۱ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 88
 • قوه قضاییه