قوانین حقوقی بخش قانون امور حسبی

در این بخش می توانید قوانین حقوقی بخش قانون امور حسبی را به صورت تفکیک شده مشاهده نمایید.

باب اول - در کلیات

باب اول - در کلیات     ‌ماده 1 - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 13

‌باب دوم - در قیمومت ‌-فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت

‌باب دوم - در قیمومت ‌فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت ‌ماده 48 - امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهی که...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 28

‌فصل دوم - ترتیب تعیین قیم

‌فصل دوم - ترتیب تعیین قیم ‌ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 23

‌فصل چهارم - عزل قیم

‌فصل چهارم - عزل قیم ‌ماده 96 - محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه‌شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 27

‌باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر -فصل اول - در صلاحیت دادگاه

‌باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر ‌فصل اول - در صلاحیت دادگاه ‌ماده 126 - امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 6

‌فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه

‌فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه ‌ماده 136 - بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غائب به تصرف آنها داده شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 31

‌باب پنجم - در امور راجع به ترکه

‌باب پنجم - در امور راجع به ترکه ‌فصل اول - در صلاحیت ‌ماده 162 - امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه‌و اداره...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 30

‌فصل چهارم - در تحریر ترکه

‌فصل چهارم - در تحریر ترکه ‌ماده 206 - مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. ‌ماده 207 - درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 37

مبحث اول -استیفاء دین از ترکه

مبحث اول - استیفاء دین از ترکه ‌ماده 225 - دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ترکه باید از ترکه داده شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 31

مبحث دوم- قبول ترکه

مبحث دوم - قبول ترکه ‌ماده 242 - قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. ‌قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. ‌قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 29

‌مبحث چهارم-قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

‌مبحث چهارم - قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه ‌ماده 255 - در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این‌مطلب را به دادگاه بخش اطلاع...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 20

مبحث پنجم-تصفیه-مواد 260 الی275

مبحث پنجم - تصفیه ‌ماده 260 - مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. ‌ماده 261 - وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 23

فصل نهم-راجع به ترکه اتباع خارجی-مواد 337 الی 359

‌فصل نهم - راجع به ترکه اتباع خارجه ‌ماده 337 - جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که‌مطابق این قانون برای ترکه اتباع...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 89

فصل دهم-مواد 360 الی374

‌فصل دهم - در تصدیق انحصار وراثت ‌ماده 360 - در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی

متن کامل قانون امور حسبی

متن کامل قانون امور حسبی باب اول - در کلیات     ‌ماده 1 - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 120
 • قوه قضاییه