فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ماده ۶۴۱ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است) ماده ۶۴۳ – هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 45
  • قوه قضاییه