مبحث دهم ـ دیه دست و پا

مبحث دهم ـ دیه دست و پا ماده 635- قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 202
  • قوه قضاییه