بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری فصل اول ـ مواد عمومی ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 13

جلد سوم در ادله اثبات دعوی-مواد 1257 الی 1335

جلد سوم در ادله اثبات دعوی-اقرار-اسناد کتبی-شهادت-امارات-قسم ماده 1257 - هركس مدعي حقي باشدبايدآن رااثبات كندومدعي عليه هر گاه درمقام دفاع مدعي امري شودكه محتاج به دليل باشداثبات امربرعهده او است ....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 356
  • قوه قضاییه