باب اول - در کلیات

باب اول - در کلیات     ‌ماده 1 - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 96

مبحث پنجم-تصفیه-مواد 260 الی275

مبحث پنجم - تصفیه ‌ماده 260 - مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. ‌ماده 261 - وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 58

فصل نهم-راجع به ترکه اتباع خارجی-مواد 337 الی 359

‌فصل نهم - راجع به ترکه اتباع خارجه ‌ماده 337 - جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که‌مطابق این قانون برای ترکه اتباع...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 216
  • قوه قضاییه