فصل دوم - در حق انتفاع

فصل دوم - در حق انتفاع ماده ۴۰ حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی ماده ۴۱ عُمری حق...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 23

فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور

فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ماده ۹۳ ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری‌....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 51

حق انتفاع | عمری و رقبی و سکنی

* حق انتفاع : كلمه "انتفاع" از ريشه "نفع" مأخوذ گرديده و معناي لغوي آن "بهره بردن ،بهره مند شدن و سود جستن" است. "حق انتفاع" در حقوق بدين مفهوم است كه شخصي اجازه ميدهد كه شخص يا اشخاص ديگر ملك و يا...
  • قوه قضاییه