بخش چهارم – اعتراض به آراء -فصل اول – کلیات

بخش چهارم – اعتراض به آراء فصل اول – کلیات ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد....
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 142

فصل دوم – کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

فصل دوم – کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ماده ۴۴۸- پرونده‏ ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 95

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی ماده ۶۳۴ ـ آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می ‌ شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌عالی‌کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 37
  • قوه قضاییه