‌فصل چهارم - در تحریر ترکه

‌فصل چهارم - در تحریر ترکه ‌ماده 206 - مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. ‌ماده 207 - درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 50

مبحث پنجم-تصفیه-مواد 260 الی275

مبحث پنجم - تصفیه ‌ماده 260 - مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. ‌ماده 261 - وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 28
  • قوه قضاییه