فصل ششم- شرکت در جنایت

فصل ششم- شرکت در جنایت ماده 368- اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب ها، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 15

فصل هفتم- اکراه در جنایت

فصل هفتم- اکراه در جنایت ماده 375- اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد. تبصره 1- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 15

فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء

فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء ماده 558- در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 72
  • قوه قضاییه