بخش دوم ـ مقادیر دیه- فصل اول ـ دیه نفس

بخش دوم ـ مقادیر دیه فصل اول ـ دیه نفس ماده 549- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 11

فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء

فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء ماده 558- در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 55

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ماده 671- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش،...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 122

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع -مبحث اول- دیه عقل

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع مبحث اول- دیه عقل ماده 675- زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد. تبصره- در صورتی...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 88

فصل هشتم - دیه جنایت بر میت

فصل هشتم - دیه جنایت بر میت ماده 722- دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت،...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 28
 • قوه قضاییه