فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث-مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی

فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی ماده ۹۰۶ اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد، تمام ارث را...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 31
  • قوه قضاییه