شرط تنصیف-نصف دارایی مرد

شرایط تملڪ «نصف دارایي مرد» پس از طلاق به موجب مادہ 1119 قانون مدني طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ ڪنند. همچنين طبق ماده 10 قانون مدنی...

فصل دوم - در طلاق-مواد 1133 الی 1157

فصل دوم - در طلاق مبحث اول - در کلیات ماده ۱۱۳۳ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 43

نحله و اجرت المثل چیست؟

نحله و اجرت المثل چیست؟ چنانچه که مرد اقدام به ارائه دادخواست طلاق به دادگاه نماید و این دادخواست به سبب سوء رفتار و یا تخلف زن از وظایف همسری نباشد تبعاتی برای ایشان دارد از قبیل شرط تنصیف و یا همان...
  • قوه قضاییه