فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ماده ۵۵۸ – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات،...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 15

فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاهها‌ی نظامی

فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاهها‌ی نظامی ماده ۶۴۳ ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان‌های...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 7

فصل نهم-راجع به ترکه اتباع خارجی-مواد 337 الی 359

‌فصل نهم - راجع به ترکه اتباع خارجه ‌ماده 337 - جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که‌مطابق این قانون برای ترکه اتباع...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 82
  • قوه قضاییه