فصل هفتم – احاله

فصل هفتم – احاله ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 81

فصل هفتم - دیه جنین

فصل هفتم - دیه جنین ماده 716- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است: الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل پ- مضغه که در آن...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 28

فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین ماده ۵۴۷ – هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان‌ را شکسته یا...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 56

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی ماده ۶۳۴ ـ آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می ‌ شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌عالی‌کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 31
  • قوه قضاییه