بخش سوم- قصاص عضو

بخش سوم- قصاص عضو فصل اول- موجب قصاص عضو ماده 386- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این  صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 8

فصل دوم- اجرای قصاص نفس

فصل دوم- اجرای قصاص نفس ماده 436- قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است....
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 18

فصل سوم- اجرای قصاص عضو

فصل سوم- اجرای قصاص عضو ماده 439- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 34

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال ماده ۶۱۲ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 79
  • قوه قضاییه