‌باب دوم - در قیمومت ‌-فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت

‌باب دوم - در قیمومت ‌فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت ‌ماده 48 - امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهی که...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 40
  • قوه قضاییه