فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن ماده 37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 27

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات مبحث اول ـ عفو ماده 96- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است. ماده 97- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 19

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

قانون مجازات اسلامی کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 2135

شاهد و ادای شهادت در قوانین ایران

شاهد و ادای شهادت در قوانین ایراندر قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت، جرح کنند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای...
  • قوه قضاییه