مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه

مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه ماده ۳۰۰ اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 13

فصل چهاردهم - در ضمان عقدی

فصل چهاردهم - در ضمان عقدی مبحث اول - در کلیات ماده ۶۸۴ عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 164

تهاتر چیست و چگونگی انجام آن

تهاتر  : وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که مقرر است، تهاتر حاصل می شود.  تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند،حاصل می گردد، بنابراین...
  • قوه قضاییه