فصل دوم-قابلیت صحی برای ازدواج

فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج ماده ۱۰۴۱ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 115

فصل چهارم-شرایط صحت نکاح-مواد 1062 الی1074

فصل چهارم - شرایط صحت نکاح ماده ۱۰۶۲ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. ماده ۱۰۶۳ ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 30
  • قوه قضاییه