بخش ششم – هزینه دادرسی

بخش ششم – هزینه دادرسی ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر‌ و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 12

‌باب سوم - دادرسی نخستین ‌فصل اول - دادخواست مواد 48 الی 60

‌باب سوم - دادرسی نخستین ‌فصل اول - دادخواست ‌مبحث اول - تقدیم دادخواست ‌ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
  • 0
  • 120
  • قوه قضاییه