فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث-مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی

فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی ماده ۹۰۶ اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد، تمام ارث را...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 32

‌مبحث چهارم-قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

‌مبحث چهارم - قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه ‌ماده 255 - در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این‌مطلب را به دادگاه بخش اطلاع...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 44
  • قوه قضاییه