فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی ماده ۶۲۵ ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌ که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
  • 0
  • 20
  • قوه قضاییه