‌فصل دوم - ترتیب تعیین قیم

‌فصل دوم - ترتیب تعیین قیم ‌ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 83

‌فصل چهارم - عزل قیم

‌فصل چهارم - عزل قیم ‌ماده 96 - محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه‌شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 79

‌فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه

‌فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه ‌ماده 136 - بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غائب به تصرف آنها داده شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 45

‌باب پنجم - در امور راجع به ترکه

‌باب پنجم - در امور راجع به ترکه ‌فصل اول - در صلاحیت ‌ماده 162 - امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه‌و اداره...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 47
  • قوه قضاییه