قرارهای‌قابل‌اعتراض‌از‌سوی‌شاکی

قرارهای‌قابل‌اعتراض‌از‌سوی‌شاکی

۱. قرار منع تعقیب؛ ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و ۱ ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از کشور . (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰ ق.آ.د.ک)

۲. قرار موقوفی تعقیب؛ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران  و۱ ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از کشور (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰ ق.آ.د.ک )

۳. قرار اناطه؛ ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و ۱ ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از کشور. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰ ق.آ.د.ک ).

۴. قرار بایگانی کردن پرونده؛ ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی ۸۰ ق.آ.د.ک )

۵. قرار تعلیق تعقیب؛ ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ. (تبصره‌ی ۲ مادّه‌ی ۸۱ ق.آ.د.ک )

۶. قرار توقّف تحقیقات؛ ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی ۱۰۴ ق.آ.د.ک )

۷.قرار ردّ درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده؛ ظرف مهلت ۳ روز پس از ابلاغ حضوری. (تبصره‌ی ۱ مادّه‌ی ۱۰۰ ق.آ.د.ک)

۸. قرار موقوفی تعقیب، صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران  و ۲ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از کشور  (موادّ ۳۹۰ و ۴۳۱ و بند پ ماده ۳۸۹ ق.آ.د.ک)

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود
  • قوه قضاییه