مرور زمان‌ شکایت

مرورزمان‌شکایت
عبارت است از گذشتن مدتی از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع یک جرم قابل گذشت و عدم شکایت از متهم است که پس از آن شاکی دیگر نمی تواند از متهم شکایت کند. یعنی اینگونه برداشت می شود که بزه دیده با عدم تقاضای تعقیب ، از حق شکایت کیفری خود انصراف داده.
مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی فرصت بزه دیده برای تقاضای تعقیب یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می باشد
ماده 106 قانون مجازات اسلامی : در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود
  • قوه قضاییه