فصل بیست و دوم–تهدید و اکراه

فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه ماده ۶۶۸ – هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌ یا سپرده به او می‌باشد...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 118

فصل بیست و چهارم–خیانت در امانت

فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد....
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 151
  • قوه قضاییه