فصل هشتم -در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر- مواد 1102 الی1119

فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ماده ۱۱۰۲ همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 183

فصل دوم - در طلاق-مواد 1133 الی 1157

فصل دوم - در طلاق مبحث اول - در کلیات ماده ۱۱۳۳ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 43
  • قوه قضاییه