فصل چهارم-شرایط صحت نکاح-مواد 1062 الی1074

فصل چهارم - شرایط صحت نکاح ماده ۱۰۶۲ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. ماده ۱۰۶۳ ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 40

فصل بیستم–قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشاء سر ماده ۶۴۸ – اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد‌قانونی، اسرار مردم را افشا...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 100

فصل بیست و یکم–سرقت و ربودن مال غیر

فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر ماده ۶۵۱ – هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد: ۱ – سرقت در شب واقع...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 46

‌مبحث چهارم-قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

‌مبحث چهارم - قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه ‌ماده 255 - در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این‌مطلب را به دادگاه بخش اطلاع...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 44

مبحث پنجم-تصفیه-مواد 260 الی275

مبحث پنجم - تصفیه ‌ماده 260 - مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. ‌ماده 261 - وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 43

شرط تنصیف-نصف دارایی مرد

شرایط تملڪ «نصف دارایي مرد» پس از طلاق به موجب مادہ 1119 قانون مدني طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ ڪنند. همچنين طبق ماده 10 قانون مدنی...
 • قوه قضاییه