فصل دوم-قابلیت صحی برای ازدواج

فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج ماده ۱۰۴۱ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 135

فصل هجدهم–جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ماده ۶۳۷ – هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 33

فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ماده ۶۴۱ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است) ماده ۶۴۳ – هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 45
  • قوه قضاییه