فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ماده ۶۱۰ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 63

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال ماده ۶۱۲ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 56

مبحث اول -استیفاء دین از ترکه

مبحث اول - استیفاء دین از ترکه ‌ماده 225 - دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ترکه باید از ترکه داده شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 49

مبحث دوم- قبول ترکه

مبحث دوم - قبول ترکه ‌ماده 242 - قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. ‌قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. ‌قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 46
  • قوه قضاییه