‌فصل چهارم - در تحریر ترکه

‌فصل چهارم - در تحریر ترکه ‌ماده 206 - مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. ‌ماده 207 - درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 73

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت ماده ۶۰۷ – هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 33

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود....
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
  • 0
  • 37
  • قوه قضاییه