مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه ماده 653- دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دندههای دیگر، یک صدم دیه کامل میباشد. تبصره - کندن دنده...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 142

فصل هفتم – احاله

فصل هفتم – احاله ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 77

مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه

مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه ماده 662- قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 96

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان ماده 669- قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 56

بخش چهارم – اعتراض به آراء -فصل اول – کلیات

بخش چهارم – اعتراض به آراء فصل اول – کلیات ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد....
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 121

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ماده 671- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش،...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 122

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع -مبحث اول- دیه عقل

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع مبحث اول- دیه عقل ماده 675- زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد. تبصره- در صورتی...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 88

فصل دوم – کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

فصل دوم – کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ماده ۴۴۸- پرونده‏ ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 90
 • قوه قضاییه