مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه ماده 653- دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دندههای دیگر، یک صدم دیه کامل میباشد. تبصره - کندن دنده...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 85

فصل هفتم – احاله

فصل هفتم – احاله ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 47

مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه

مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه ماده 662- قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 66

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان ماده 669- قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 43

بخش چهارم – اعتراض به آراء -فصل اول – کلیات

بخش چهارم – اعتراض به آراء فصل اول – کلیات ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد....
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 76
 • قوه قضاییه