فصل ششم - در مضاربه

فصل ششم - در مضاربه ماده ۵۴۶ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 10

مبحث سوم ـ دیه بینی

مبحث سوم ـ دیه بینی ماده 592- قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 22

مبحث دوم – ترتیب رسیدگی

مبحث دوم – ترتیب رسیدگی ماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 56

مبحث سوم – صدور رأی

مبحث سوم – صدور رأی ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 33

فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه کیفری یک - مبحث اول – مقدمات رسیدگی

فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه کیفری یک مبحث اول – مقدمات رسیدگی ماده ۳۸۲- دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مگر در جرایمی که مطابق قانون لزوماً...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 44
 • قوه قضاییه