فصل دهم – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

فصل دهم – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ماده ۲۸۸- دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 47

بخش سوم – دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی - فصل اول – تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری

بخش سوم – دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی فصل اول – تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ماده ۲۹۴- دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 61

فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء

فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء ماده 558- در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 59

فصل سوم – رسیدگی در دادگاه‌های کیفری - مبحث اول – کیفیت شروع به رسیدگی

فصل سوم – رسیدگی در دادگاه‌های کیفری مبحث اول – کیفیت شروع به رسیدگی ماده ۳۳۵- دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند: الف – کیفرخواست دادستان ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ –...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 50

فصل سوم - دیه مقدر اعضاء- مبحث اول - دیه مو

فصل سوم - دیه مقدر اعضاء مبحث اول - دیه مو ماده 576- کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 31

مبحث دوم ـ دیه چشم

مبحث دوم ـ دیه چشم ماده 587- درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشم هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 39
 • قوه قضاییه