قرارهای‌قابل‌اعتراض‌از‌سوی‌شاکی

قرارهای‌قابل‌اعتراض‌از‌سوی‌شاکی ۱. قرار منع تعقیب؛ ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و ۱ ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از کشور . (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی ۲۷۰ ق.آ.د.ک)...

‌فصل چهارم - در تحریر ترکه

‌فصل چهارم - در تحریر ترکه ‌ماده 206 - مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. ‌ماده 207 - درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 91

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت ماده ۶۰۷ – هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 39

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود....
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 44

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ماده ۶۱۰ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 83

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال ماده ۶۱۲ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 69

مبحث اول -استیفاء دین از ترکه

مبحث اول - استیفاء دین از ترکه ‌ماده 225 - دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ترکه باید از ترکه داده شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 55

مبحث دوم- قبول ترکه

مبحث دوم - قبول ترکه ‌ماده 242 - قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. ‌قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. ‌قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
 • 0
 • 57

فصل دوم-قابلیت صحی برای ازدواج

فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج ماده ۱۰۴۱ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 167

فصل هجدهم–جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ماده ۶۳۷ – هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 38
 • قوه قضاییه