مبحث دوم – ترتیب رسیدگی

مبحث دوم – ترتیب رسیدگی ماده ۳۹۵- در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی‌شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است. نظر اقلیت باید به‌‌طور مستدل در پرونده...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 102

فصل چهاردهم - در ضمان عقدی

فصل چهاردهم - در ضمان عقدی مبحث اول - در کلیات ماده ۶۸۴ عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 127

مبحث نهم ـ دیه فک

مبحث نهم ـ دیه فک ماده 629- قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد....
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 101

فصل پنجم – رأی غیابی و واخواهی

فصل پنجم – رأی غیابی و واخواهی ماده ۴۰۶- در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 130

مبحث دهم ـ دیه دست و پا

مبحث دهم ـ دیه دست و پا ماده 635- قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 176

فصل ششم – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان -مبحث اول – تشکیلات

فصل ششم – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان مبحث اول – تشکیلات ماده ۴۰۸- رییس دادگستری یا رییس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و دادگاه اطفالرا نیز برعهده...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 114
 • قوه قضاییه