فصل هشتم – اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

فصل هشتم – اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات ماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 16

فصل نهم – تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان

فصل نهم – تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان ماده ۲۸۵- در معیّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان...
قوانین / قوانین کیفری/ آیین دادرسی کیفری
 • 0
 • 15

چهارم - در خیار تأخیر ثمن

چهارم - در خیار تأخیر ثمن ماده ۴۰۲ هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه‌ی ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 16

پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف

پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف ماده ۴۱۰ هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 20

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه ماده 488- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 14

بخش دوم ـ مقادیر دیه- فصل اول ـ دیه نفس

بخش دوم ـ مقادیر دیه فصل اول ـ دیه نفس ماده 549- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 19
 • قوه قضاییه