مجازات افشای اسرار خصوصی از قبیل اسکرین شات از عکس ویا متن چتها

مجازات افشای اسرار خصوصی از قبیل اسکرین شات از عکس ویا متن چتها قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده745  ،افشای اسرار خصوصی دیگران مانند صوت، نامه ها ، عکس ها ،نوشته ها و فیلم های خصوصی ( به نوعی حتی...

وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری

وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری :  دیوان عدالت اداری در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات...

قواعد پارک‌کردن خودرو در کوچه‌ و خیابان ها

قواعد پارک‌کردن خودرو در کوچه‌ و خیابان ها مطابق  ماده ۲۴ قانون مدنی :هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که‌ آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید لذا فضای کوچه های غیر بن بست و مسدود ، در...

کتاب اول ـ کلیات - بخش اول ـ مواد عمومی - فصل اول ـ تعاریف

قانون مجازات اسلامی کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 39

فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی

فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی ماده 23- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه  شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 40

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها ماده 27- مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 27

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن ماده 37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 27

فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم

فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم ماده 40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 23

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 33

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی ماده 56- نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 41

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط ماده 58- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 27

فصل نهم ـ مجازات های جایگزین حبس

فصل نهم ـ مجازات های جایگزین حبس ماده 64- مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 28

فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ماده 88- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد،...
قوانین / قوانین کیفری/ قانون مجازات اسلامی
 • 0
 • 12
 • قوه قضاییه