نحله و اجرت المثل چیست؟

نحله و اجرت المثل چیست؟ چنانچه که مرد اقدام به ارائه دادخواست طلاق به دادگاه نماید و این دادخواست به سبب سوء رفتار و یا تخلف زن از وظایف همسری نباشد تبعاتی برای ایشان دارد از قبیل شرط تنصیف و یا همان...

ترک انفاق و اثرات آن

ترك انفاق: مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ،در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و همچنین مطابق ماده 1107 قانون مدنی : نفقه  عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا،...

حق انتفاع | عمری و رقبی و سکنی

* حق انتفاع : كلمه "انتفاع" از ريشه "نفع" مأخوذ گرديده و معناي لغوي آن "بهره بردن ،بهره مند شدن و سود جستن" است. "حق انتفاع" در حقوق بدين مفهوم است كه شخصي اجازه ميدهد كه شخص يا اشخاص ديگر ملك و يا...
  • قوه قضاییه