قوانین حقوقی بخش آئین دادرسی مدنی

در این بخش می توانید قوانین حقوقی بخش آئین دادرسی مدنی را به صورت تفکیک شده مشاهده نمایید.

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)کلیات مواد 1 الی 10

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) ‌کتاب اول - در امور مدنی ‌کلیات ‌ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 390

‌باب سوم - دادرسی نخستین ‌فصل اول - دادخواست مواد 48 الی 60

‌باب سوم - دادرسی نخستین ‌فصل اول - دادخواست ‌مبحث اول - تقدیم دادخواست ‌ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 284

باب سوم-فصل دوم - بهای خواسته-مواد 61 الی 63

فصل دوم - بهای خواسته ‌ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ترتیب دیگری معین کرده باشد....
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 246

باب سوم-‌فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی-مواد 64 الی 92

‌فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ‌مبحث اول - جریان دادخواست ‌ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 316

باب سوم-‌فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست-مواد 105 الی 107

‌فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ‌ماده 105 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 239

باب سوم-فصل ششم-امور اتفاقی-مواد 108 الی 148

فصل ششم - امور اتفاقی ‌مبحث اول - تأمین خواسته 1 - درخواست تأمین 2 - اقسام تأمین ‌مبحث دوم - ورود شخص ثالث ‌مبحث سوم - جلب شخص ثالث ‌مبحث چهارم - دعوای متقابل ‌مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 270

باب سوم-‌فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه مواد 149 الی 157

‌فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه ‌مبحث اول - تأمین دلیل ‌ماده 149 - در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌مطلعین و...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 293

باب سوم-فصل هشتم-دعاوی تصرف عدوانی،مزاحمت از حق و ممانعت-مواد 158 الی 177

‌فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ‌ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ‌ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 640

باب سوم-فصل یازدهم- رای مواد 295 الی 325

‌فصل یازدهم - رأی ‌مبحث اول - صدور و انشاء رأی ‌ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 316

باب ششم-مواعد مواد 442 الی 453

باب ششم - مواعد ‌فصل اول - تعیین و حساب مواعد ‌ماده 442 - مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان‌داشته باشد. موعد...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 362

باب نهم-مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد مواد 515 الی 527

باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ‌فصل اول - کلیات ‌ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 543

سایر مقررات مواد 528 و 529

‌سایر مقررات: ‌ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
 • 0
 • 295
 • قوه قضاییه