قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)کلیات مواد 1 الی 10

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) ‌کتاب اول - در امور مدنی ‌کلیات ‌ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
  • 0
  • 390

سایر مقررات مواد 528 و 529

‌سایر مقررات: ‌ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
  • 0
  • 295
  • قوه قضاییه