باب سوم-‌فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی-مواد 64 الی 92

‌فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ‌مبحث اول - جریان دادخواست ‌ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
  • 0
  • 316
  • قوه قضاییه