باب سوم-فصل یازدهم- رای مواد 295 الی 325

‌فصل یازدهم - رأی ‌مبحث اول - صدور و انشاء رأی ‌ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
  • 0
  • 316
  • قوه قضاییه