باب سوم-‌فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه مواد 149 الی 157

‌فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه ‌مبحث اول - تأمین دلیل ‌ماده 149 - در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌مطلعین و...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
  • 0
  • 293
  • قوه قضاییه