قانون امور حسبی-فصل دهم-مواد 374-360

‌فصل دهم - در تصدیق انحصار وراثت ‌ماده 360 - در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون امور حسبی
  • 0
  • 312
  • قوه قضاییه