‌باب سوم - دادرسی نخستین ‌فصل اول - دادخواست مواد 48 الی 60

‌باب سوم - دادرسی نخستین ‌فصل اول - دادخواست ‌مبحث اول - تقدیم دادخواست ‌ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب...
قوانین / قوانین حقوقی/ آیین دادرسی مدنی
  • 0
  • 284
  • قوه قضاییه