فصل ششم - در مضاربه

فصل ششم - در مضاربه ماده ۵۴۶ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
  • 0
  • 10
  • قوه قضاییه