قانون مدنی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

قانون مدنی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم ماده ۱ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 13

باب اول‌: در بیان انواع اموال

باب اول‌: در بیان انواع اموال ماده ۱۱ اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول‌. فصل اول - در اموال غیرمنقول ماده ۱۲ مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 15

باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است

باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است ماده ۲۹ ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: ۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت‌) ۲- حق انتفاع‌ ۳- حق ارتفاق به ملک غیر...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 18

فصل دوم - در حق انتفاع

فصل دوم - در حق انتفاع ماده ۴۰ حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی ماده ۴۱ عُمری حق...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 16

فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور

فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ماده ۹۳ ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری‌....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 33

باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه

باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه ماده ۱۴۱ مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله‌ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل‌ زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 11

باب چهارم - در اشیای پیداشده ‌و حیوانات ضاله

باب چهارم - در اشیای پیداشده ‌و حیوانات ضاله فصل اول - در اشیای پیداشده ماده ۱۶۲ هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند....
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 8

باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی-فصل اول - در اقسام عقود و معاملات

باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی ماده ۱۸۳ عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. فصل اول - در اقسام عقود و معاملات ماده ۱۸۴...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 5

فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله

فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله ماده ۱۹۰ برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌: ۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها ۲- اهلیت طرفین‌ ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله‌...
قوانین / قوانین حقوقی/ قانون مدنی
 • 0
 • 10
 • قوه قضاییه